DRIFTSTATUS:

Normal drift

SENESTE NYT FRA VANDVÆRKET:

2024-05-22 Manglende vand grundet fejl på vores nye SRO anlæg

2024-05-01 Besøg fra skoleelever vedr. eksamensprojekt om vand 

Vi havde besøg her til morgen af skoleelever som havde eksamensprojekt om vandforsyning. 

Skoleelever på besøg 

2024-04-20 Manglende vand her til formiddag

Vi har åbnet for nødforbindelsen så vi har genetableret vandforsyningen. Vi har konstateret, at der åbenbart var nogle begynderfejl på vores nye SRO, som vi håber kan udbedres snart. 

2024-04-17 Installeret nyt SRO 

Vandværket har som nævnt på generalforsamlingen fået installeret nyt SRO anlæg (Styring, Regulering og Overvågning af vandværkets drift) og det er netop taget i drift. Forhåbentlig vil det eliminere de fejl, som vi tidligere havde grundet udflad i vores gamle SRO anlæg.

2024-03-26 Indkaldelse til generalforsamling

Lynge Overdrev Vandværk A.m.b.a.

holder generalforsamling

den 9. april 2024 kl. 19:00

på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt KANTINEN

Efter generalforsamlingen vi vandværket være vært for et mindre traktement. 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år fremlægges

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende er på valg:

- Anette Stæhr

- Lasse Mejdahl

- Suppleant Leif Anthony Worm

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Årsregnskab 2023 underskrevet af bestyrelsen

2024-03-18 20.45 Manglende vand på Forelvej - dog snart lys forude... 

Som de fleste på Brombærvej og Forelvej ved, så har vi desværre haft et brud i dag, som har voldt store problemer. Vi formoder, at vi har fundet fejlen i form af en lille samlemuffe på en stor Ø160 mm ledning, som har siddet i spænd. Desuden er der både gas, internet og strømkabler samme sted, så meget har måtte graves ud per håndkraft for ikke at beskadige andre installationer. Vores VVS arbejder stadig på at udbedre lækagen, men trods vi nu forhåbentlig kender fejlen, så forventer vi, at arbejdet beklageligvis vil tage endnu nogle timers tid endnu før Forelvej har vand. 

Fra vandværket lyder iøvrigt en dybfølt tak til den utroligt søde forbruger på Forelvej, som trods mangel på vand, fik tryllet en kande varm kaffe frem og endog bagt boller til de efterhånden meget trætte og kolde VVS arbejdere.

Foto fra kl. 20.15 i dag, hvor der graves fri per håndkraft. 

Foto fra kl. 20.30 i dag, hvor vi fik gravet frem til samlemuffen. 

Hvis man mangler vand til aftensmaden, så er man velkommen til at hente noget ved enten kasserer Anette Stæhr på Millingvej 5 eller formand Søren Hvilshøj på Ålekæret 29. På Ålekæret 29 er der en udendørshane i carporten, hvor I kan tappe vand fra. 

2024-03-18 17.45 Manglende vand på Forelvej. 

Vi har desværre et brud i dag som har voldt store problemer og vores VVS arbejder stadig på at udbedre lækagen. Vi har hele dagen måtte lukke for vandet omkring Brombærvej / Forelvej - og vi har stadig ikke mulighed for at tilslutte Forelvej. Det har vist sig meget mere kompliceret end først antaget, da brudet er tæt på en hovedventil og det er en stor Ø160 mm ledning. Som nævnt arbejder vores VVS ihærdigt på at udbedre lækagen, men vi forventer desværre, at det stadigvæk vil tage nogle timers tid endnu før Forelvej igen har vand. 

2024-03-18 12.00 Manglende vand i dele af distributionsnettet. 

Vi har desværre måtte lukke for vandet især omkring Brombærvej / Forelvej grundet udbedring af brud som skete her i weekenden. Det har vist sig noget mere kompliceret end først antaget, da brudet er meget tæt på en hovedventil og det er en stor Ø160 mm ledning. Vores VVS arbejder ihærdigt på at udbedre lækagen, men vi forventer, at det vil tage nogle timers tid endnu før alle huse igen har vand.

2023-09-08 kl 22.38 Manglende vand (igen - desværre). Vi åbner for nødforbindelsen hurtigst muligt.

Normal drift igen via nødforbindelsen indtil mandag morgen 10/9.

2023-08-31 kl 16.43 Manglende vand (igen - desværre). Vi åbner for nødforbindelsen hurtigst muligt.

Normal drift igen. Vi arbejder på at finde ud af hvorfor vandværket så ofte går ned. Bl.a. overvejer vi at udskifte vores SRO til nyere version. 

2023-08-08 kl 11.00 Manglende vand. Vi åbner for nødforbindelsen hurtigst muligt.

2023-07-14 kl 22.27 Manglende vand. Vi åbner for nødforbindelsen hurtigst muligt.

Manglende vand. Vi åbner for nødforbindelsen, så vi forventer snarligt at have vandtryk igen, mens vi prøver at finde ud af fejlen. Vi antager at strømmen er gået igen...

2023-07-02: Analysenyt vedr. PFAS

I henhold til bekendgørelsen er der foretaget analyse for PFAS-forbindelserne. For alle parametre er vandværket under grænseværdierne. Se seneste analyseresultater.

2023-06-26 kl 16.00 Manglende vand. Vi åbner for nødforbindelsen hurtigst muligt.

Manglende vand. Vi åbner for nødforbindelsen, så vi forventer snarligt at have vandtryk igen, mens vi prøver at finde ud af fejlen. Vi antager at strømmen er gået på vandværket grundet tordenvejret. 

Kl. 16.30 var nødforbindelsen oppe at køre og der var vand igen.

2023-04-28 kl. 16.45 Manglende vand grundet strømafbrydelse

Radius har meddelt, at de har haft en strømafbrydelse grundet uheld ved højspændingsmast. Vandværket har åbnet for nødforbindelse så hurtigt som muligt og derved genoprettet vandforsyningen. 

2023-03-28 Indkaldelse til generalforsamling 

Lynge Overdrev Vandværk A.m.b.a.

holder generalforsamling

den 26. april 2023 kl. 19:30

på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt Blok Ø

(NB ikke i kantinen!)

Efter generalforsamlingen vi vandværket være vært for et mindre traktement. 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år fremlægges

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende er på valg:

- Søren Hvilshøj

- Kjel Bording Johansen

- Johnny Rossing

- Suppleant Leif Anthony Worm

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Årsregnskab 2022 underskrevet af bestyrelsen

2022-12-05 Manglende vand grundet entreprenør har overgravet en ledning

Der er overgravet en vandledning af ekstern entreprenør (igen igen). Vi arbejder på at udbedre skaden. Der vil nok gå en times tid.

2022-11-16 Manglende vand grundet kortvarige strømafbrydelser

Transformeren, som leverer el til vandværket, skal desværre vedligeholdes hvilket vil ske onsdag d. 16/11. Det vil medføre kortvarrige strømafbrydelser til vores pumper og dermed manglende vand. Det vil beklageligvis ske både morgen og aften, hvilket elselskabets entreprenør formodentlig ikke kan undgå. De har lovet at forsøge at gøre det så kortvarrigt som muligt.

2022-11-10 Taget vedligeholdt

Vi har fået renoveret taget på vandværket, og sikret det bedre ved at etablere lidt hældning, hvilket oprindeligt ikke var gjort.

2022-08-22 06.00 Manglende vand

Vi har desværre i dag oplevet manglende vand her til morgen, hvilket skyldes en fejl i vores SRO som havde slået udpumpningspumperne fra. Vi har åbnet for nødforbindlesen til Lillerød Andelsvandværk og arbejder på at få startet pumperne op. Vi vil drøfte problemet med vores SRO leverandør og høre om der er en opgradering, idet det nu er anden gang deres styringsmodul har resulteret i vandmangel. 

Undlad tøjvask indtil I har ladet vandet i jeres rør løbe, da der kan forekomme okkerudfældning fra rør, hvilket kan misfarve tøj. Skulle uheldet være ude, så se vejledning til behandling af tøj med okkerpletter på vores hjemmeside. 

2022-05-30 Kortvarig manglende vand

Vi har i dag oplevet manglende vand, hvilket formodentlig skyldes en kortvarigt strømafbrydelse, som har påvirket styringssstemet på værket. Vi har åbnet for nødforbindelsen så der skulle være vand igen og arbejder på at få værket startet på igen. 

2022-05-17 Vandværksformand overdrager stafetten

Kjel Bording Johansen har efter 37 år som formand for Lynge Overdrev Vandværk overdraget formandsposten. I 1985 blev Kjel opfordret af Stadsingeniøren i Allerød Kommune til at overtage ledelsen af det lokale forbrugerejede vandværk. Kommunen havde opdaget, at vandværkets bestyrelse i mere end 10 år havde brudt vandforsyningsloven ved ikke at afholde generalforsamlinger ligesom økonomi, drift og administration af selskabet haltede betydeligt.

Hurtigt fik Kjel rettet op på vandforsyningens ledelse samtidig med, at vandværkets drift blev effektiviseret. Forsyningssikkerheden blev forbedret, gamle utætte forsyningsledninger udskiftet og forbrugermedbestemmelsen genindført. I dag fremstår vandværket som et mønstervandværk med meget lavt vandtab i ledninger, fuldautomatisk styring af vandværket, sund økonomi samt en meget velfungerende og engageret bestyrelse. Lynge Overdrev Vandværk leverer rent drikkevand til 2.500 borgere fra Ravnsholt til Lynge.

Tilknytningen til Allerød går langt tilbage, da Kjel’s oldefar i slutningen af 1930’erne ejede Kirkehavegaard. Kjel husker stadig fra sin barndom, da Allerød Bio havde træbænke på de tre første rækker og transporten blev foretaget med et damplokomotiv fra hovedstaden. Han kendte Stordamsområdet som sin egen bukselomme, hvorfor det var naturligt, at han selv flyttede til Allerød i 1972, da muligheden bød sig for at bygge hus på en ny udstykning på Søbredden.

I 1975 blev Kjel formand for Grundejerforeningen Mosevang, og han var med til at skabe et godt samarbejde med de andre fire grundejerforeninger omkring det store fællesareal ved søerne på Søageren. Senest har han kæmpet for, at arealet, hvor den nedrevne børneinstitution Søageren lå, blev ført tilbage til et stort dejligt rekreativt område med rigt fugle- og dyreliv til glæde for kvarterets beboere.

Kjel’s har gennem årene haft en del andre tillidshverv i Allerød. Han var i mange år formand for det Konservative Folkeparti i Allerød og sad i byrådet i fire perioder fra 1990 til 2006 ved siden af sit arbejde på Flyvestation Værløse. I fritiden har han været domsmand og nævning foruden udpeget til Distriktsudvalg Nordsjælland Nord fra 2007 til dato. I 2010 blev Kjel valgt til Seniorrådet, hvor han siden 2018 har været formand.

Formandsposten i Lynge Overdrev Vandværk overdrages til Søren Hvilshøj, som har været i bestyrelsen siden 2004. Søren arbejder til daglig som Rambøll’s globale divisionsdirektør indenfor vandressourcer og han repræsenterede i en årrække vandværket i brancheforeningen Danske Vandværker’s repræsentantskab.

2022-05-11 Skolebesøg fra Kratbjergskolen og udenlandske elever

Kratbjergskolen, Afd. Ravnsholt havde udenlandsk besøg fra elever fra Island, Østrig, Grækenland, Spanien og Island foruden vores danske 7. klasses elever. Eleverne blev vist rundt og fik også stillet tre opgaver omkring vandindvinding, vandforbrug og pesticider. Vandværket er meget glad for skolebesøgene som indgår som en del i vores oplysning til borgere omkring beskyttelse af vores grundvand/drikkevand.    

2022-05-03 Renovering af kloakker medfører beklageligvis kortere afbrydelser af vandforsyningen

Spildevandsforsyningen Novafos udfører via entreprenører for tiden en stor del renovering af deres kloakker. Deres arbejde medfører desværre at dele af vandværkets ledningsnet lejlighedsvis må afbrydes enten bevidst eller desværre også grundet beklagelige overgravninger af vores vandledninger. Vandværket og Novafos entreprenører er i tæt dialog omkring problemet så gener for vores forbrugere mindskes mest muligt.  

2022-04-30 Manglende vand. Update: Vand retur

Vandværket arbejder i øjeblikket på højtryk for at finde årsagen og udbedre fejlen. 

Update: Der er nu igen vand til forbrugerne. Vi har åbnet for nødforbindelsen til Lillerød Andelsvandværk som vil levere vand indtil vores eget vandværk er oppe at køre igen.

Det var en elektronisk styringsfejl i vores SRO anlæg og vi håber at fejlen ikke sker igen. 

2022-04-14 Sprøjtefri Have

Bestyrelsen har i brev til beboere i området omkring vandværket appeleret til at alle undgår brug af pesticider. Desuden er udleveret en brochure omkring sprøjtefri have fra brancheforeningen Danske Vandværker.

Brev til forbrugerne           Brochure "Sprøjtefri Have"

2022-04-06 Indkaldelse til generalforsamling (offentliggjort i Allerød Nyt 6/4-2022).

Lynge Overdrev Vandværk A.m.b.a.

holder generalforsamling

den 25. april 2022 kl. 19:30

på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt i Kantinen

Efter generalforsamlingen vi vandværket være vært for et mindre traktement. Derfor beder vi om tilmelding til formand@lyngeoverdrevvand.dk eller tlf. 48171590 senest 20/4 2022.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år fremlægges

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende er på valg:

- Anette Stæhr
- Lasse Mejdahl

Desuden skal vælges en suppleant

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

2021-09-23 Sådan undgår du legionella i vandet.
Der har på det seneste været dødsfald i forbindelse med legionellea i vandet. Tryk på linket for at blive klogere på, hvordan du undgår det.
Sådan undgår du legionella i vandet.

2021-08-23 Vandledning repareret.
Kl. 14:11. Den overgravede vandledning er nu repareret. Man vil i en kortere periode opleve, at vandet kan være farvet af okker. Det er ufarligt. Det anbefales at lade vandet løbe et stykke tid.

2021-08-23 Overgravet vandledning på Røglevej.
I forbindelse med kloakarbejdet på Røglevej, er der gravet en vandledning over. Man kan derfor opleve, at der i en periode mangler vand.

2021-05-18 Referat fra generalforsamling 2021.
Her kan du læse referatet fra årets generalforsamling.

Referat fra generalforsamling.

2021-04-22 Begæring om vand.
Har du behov for begæring om vandstikledning mm., skal du anvende  ansøgningsskemaet, som findes under fanen "Selvbetjening".

2021-04-11 Indkaldelse til generalforsamling.

Lynge Overdrev Vandværk A.m.b.a.

holder generalforsamling

den 28. april 2021 kl. 19:30.

På grund af covid-19 pandemien og usikkerhed om forsamlingsforbud, har vi besluttet at afholde generalforsamlingen virtuelt via Teams.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, og gøre din indflydelse gældende, skal du derfor tilmelde dig ved at sende en e-mail til sh@danskevv.dk.

Seneste tilmeldingsfrist er den 19. april 2021.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år fremlægges

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende er på valg:

- Kjel Johansen
- Søren Hvilshøj
- Johnny Rossing

Følgende suppleant er på valg:

- Henning Mortensen

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

 

Vejledning til online deltagelse

I god tid inden den 28. april vil du modtage et link til det virtuelle møde. Du kan deltage via din telefon, ipad/tablet eller computer. Det er ikke nødvendigt at installere Teams for at kunne deltage. Det er dog en god ide at teste linket før selve dagen, da det kan være nødvendigt at installere noget på din enhed.

Dirigenten vil under pkt. 1 forklare konceptet for digital mødedeltagelse, herunder virtuel håndsoprejsning, hvilket er tegn til, at man ønsker taletid.

Mikrofoner sættes på ”lydløs” medmindre, at man har taletid.

Det bemærkes, at skulle det vise sig nødvendigt med en afstemning på generalforsamlingen, vil dette ske ved virtuel håndsoprejsning. Bestyrelsen håber at dette er acceptabelt for alle, idet vi ikke har haft behov for hemmelig afstemning de seneste mange år. Skulle der blive ønsket afholdt en hemmelig afstemning vil en sådan blive planlagt og afholdt på en ekstraordinær generalforsamling, når der igen er åbnet op for muligheden for større forsamlinger.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Årsrapport 2020


2021-03-24 Reparation af vandrør på Søageren afsluttet.
23/3 blev Stophanen på Lyngevej / Søstjernevej udskiftet og 24/3 er røret på Søageren samlet med et nyt  rørstykke, det var her hele misæren startede for  godt 3 uger siden (se nedenfor).

2021-03-23 Lukket for vandet.
Kl. 12:30: I området ved krydset Lyngevej/Søstjernevej er der lukket for vandet. Der forventes åbnet igen ca. kl. 14:00.

2021-03-15 Lukning for vandet i perioder.
Onsdag d. 17/3 2021 graver og omkobler vi ventiler ved Søageren/Søstjernevej. 
Der vil være lukket for hele Brislingvej ca. i tidsrummet 10-15.

Torsdag d. 18/3 2021 graver og omkobler vi ventiler ved Søageren/Røglevej. 
Der vil være lukket for hele Skyttevej, Drejøvej og Gartnervænget.
Derudover Røglevej nr 64+68+31 (øst for Søageren) +Søtoften 3+4

ca. i tidsrummet 10-15.

2021-02-27 Brud på vandledning på Søageren.
Kl. 16:00. Skaden er udbedret. Der kan fortsat opleves brunligt vand. Helt ufarligt.

Kl. 14:55. Bruddet er næsten repareret. Der kan i de næste par timer opleves, at vandet har en brunlig farve. Det er helt ufarligt.
Kl. 12:15. Der er konstateret brud på en vandledning på midt på Søageren. Der er VVS mand på vej.

2021-01-13 Takstblade.
Godkendte takstblade fremgår under fanen "Information" - takster.

2020-11-20 Forhøjet værdier for to pesticider i boringskontrol i 2020.
Vandværkets fire boringer er  i 2020 blevet renoveret, og vandet er efterfølgende blevet analyseret.
I to af boringerne (1 og 2) er vandet analyseret uden anmærkninger.

I boring 4 er der målt en meget lille koncentration af N,N-Dimethylsulfamid (DMS), væsentligt mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand.

I boring 3 er der målt en lille koncentration af N,N-Dimethylsulfamid (DMS), mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand. Der er ligeledes målt en meget lille koncentration af 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), væsentligt mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand.

Boring 3 er indtil videre lukket og pumper ikke vand.

Resultatet af vandanalyserne kan som altid ses her på hjemmesiden under "Information" - "Vandkvalitet" - "Seneste vandanalyser". Link

2020-11-02 Besøg på vandværket.
Tradition tro havde vandværket besøg af to 8. klasser fra Kratbjergskolen afd. Ravnsholt. De unge mennesker fik en indgående orientering om hvorledes vandet kommer fra undergrunden til vandhanen. Der var stor spørgelyst fra de unge menneskers side.

2020-10-18 Referat af generalforsamling 2020.

Referat af generalforsamling 1. september 2020

2020-08-24 Forhøjet værdier for tre pesticider i boringskontrol i 2019.

Der er fundet forhøjet pesticid værdier i en kontrol måling fra Boring 3 i april 2019.

Boringen var ude af drift på kontroltidspunktet, og der er således ikke udpumpet vand til forbrugere fra denne boring.

Kontrolrapport er fejlagtigt ikke modtaget fra laboratoriet.

Boring er efterfølgende renoveret.

Boring pumpes ren og herefter udtages ny kontrol.

Afhængigt af resultat af kontrol besluttes forsat drift for Boring 3.

Der er ikke udpumpet vand fra denne boring i 2019 eller 2020.

 

2020-08-07 Indkaldelse til generalforsamling

Lynge Overdrev Vandværk holder generalforsamling tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.30 på Musikskolen Lille sal. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Indkaldelse vil ligeledes blive annonceret i Allerød Nyt.

2019-12-03 Vandværket renoveres.

Bestyrelsen har besluttet at foretage en renovering af vandværket. Det gælder både bygningen, som har fået repareret en del af taget, samt grunden hvor der er etableret et nyt hegn mod nærmeste naboer. Herudover vil der senere blive fældet nogle træer mm.

Drænet rundt om bygningen vil blive tjekket og repareret eller udskiftet.

2019-12-02 Besøg på vandværket.

Tradition tro havde vandværket besøg af to 8. klasser fra Kratbjergskolen afd. Ravnsholt. De unge mennesker fik en indgående orientering om hvorledes vandet kommer fra undergrunden til vandhanen. Der var stor spørgelyst fra de unge menneskers side.

2019-07-08 Mindre brud på Brombærvej

 

Årvågne forbrugere har meddelt os at der er et brud ved en stophane på Brombærvej, men der er vand i hanerne. Bruddet vil blive repareret tirsdag morgen/formiddag med mindre det udvikler sig i aftenens/nattens løb. I forbindelse med reparationen vil der forekomme kortvarigt stop for vandforsyningen i området nær Brombærvej.

2019-06-20

DMS

Lynge Overdrev Vandværk har tidligere modtaget laboratorieanalyser som indeholdt spor af DMS (N,N-dimethylsulfamid) under grænseværdi hos en forbruger. For at detektere, hvor spor af DMS kunne stamme fra, har vandværket fået udtaget vandprøver i 1) alle fire boringer, 2) ved afgang vandværk og 3) hos nærmeste nabo. Der er ikke konstateret DMS i nogen af disse vandanalyser. Prøven ved afgang vandværk repræsenterer et mix af rentvand over længere tid fra alle boringer, idet prøven er udtaget efter rentvandstanken.

2019-05-29 Annonce i Berlingske og Politiken.

Borgergruppen "en Grøn kommune går i Sort" har d.d. indrykket nedenstående annonce i Berlingske og Politiken.