SIDSTE NYT FRA VANDVÆRKET

2019-07-08 Mindre brud på Brombærvej

Årvågne forbrugere har meddelt os at der er et brud ved en stophane på Brombærvej, men der er vand i hanerne. Bruddet vil blive repareret tirsdag morgen/formiddag med mindre det udvikler sig i aftenens/nattens løb. I forbindelse med reparationen vil der forekomme kortvarigt stop for vandforsyningen i området nær Brombærvej.

2019-06-20

DMS

Lynge Overdrev Vandværk har tidligere modtaget laboratorieanalyser som indeholdt spor af DMS (N,N-dimethylsulfamid) under grænseværdi hos en forbruger. For at detektere, hvor spor af DMS kunne stamme fra, har vandværket fået udtaget vandprøver i 1) alle fire boringer, 2) ved afgang vandværk og 3) hos nærmeste nabo. Der er ikke konstateret DMS i nogen af disse vandanalyser. Prøven ved afgang vandværk repræsenterer et mix af rentvand over længere tid fra alle boringer, idet prøven er udtaget efter rentvandstanken.

2019-05-29 Annonce i Berlingske og Politiken.

Borgergruppen "en Grøn kommune går i Sort" har d.d. indrykket nedenstående annonce i Berlingske og Politiken.

2019-05-27  Chlorothalonil-amidsulfonsyre 

Lynge Overdrev Vandværk har så hurtigt som muligt fået udtaget vandprøver i alle boringer og afgang vandværk med henblik på at sikre, at der ikke findes spor af det muligvis skadelige pesticidnedbrydningsprodukt chlorothalonil-amidsulfonsyre. Der er ikke konstateret chlorothalonil-amidsulfonsyre i nogen af vandprøverne.

2019-05-10 Vandværket har bestilt analyser for de nye pesticider, men da der er ventetid har vi ikke modtaget resultatet.

2019-05-10 Læs referatet fra generalforsamlingen under fanen "Vandværket" Referater.

Indkaldelse til generalforsamling
Lynge Overdrev Vandværk holder generalforsamling torsdag d. 11. april kl. 19.30 på Kratbjergskolen afd. Ravnsholt (Ravnsholtskolen). Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

2019-04-11 Vandværket har fået udtaget kontrol vandprøver som igen viser at der ikke er DMS i vandværkets boringsvand. Der er stadig spor under grænseværdien af DMS hos den forbruger, hvor spor af DMS tidligere blev påvist. Vandværket vil fortsætte at undersøge hvor DMS kommer fra, men understreger at det er et godt stykke under grænseværdien så der er ikke grund til bekymring for drikkevandets kvalitet.

2019-03-18 Vandværket har klaget over Allerød Kommunes godkendelse af asfaltfabrik

Lynge Overdrev Vandværk har sammen med Furesø Vandforsyning og Høvelte Vandværk klaget over Allerød Kommunes godkendelse af asfaltfabrik ved Farremosen:

Klage til Planklagenævnet

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klage til Erhvervsstyrelsen

2019-03-06 Indkaldelse til generalforsamling
Lynge Overdrev Vandværk holder generalforsamling torsdag d. 11. april kl. 19.30 på Kratbjergskolen afd. Ravnsholt (Ravnsholtskolen). Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

2018-10-02 & 2018-11-27 Spor af DMS 

Laboratoriet har detekteret spor under grænseværdien af pesticidet DMS. Der udtages ekstra prøver for at detektere om det er en fejlanalyse eller om der er et problem. Kontrolprøver i boringer og afgang vandværk kan ikke detektere noget DMS.

2018-10-04 & 2018-10-10 & 2019-02-04 Coliforme bakterier

Laboratoriet har detekteret coliforme bakterier. Der udtages ekstra prøver som indikerer at det er boring 1. Denne tages ud af drift og kontrolleres visuelt. Der kan ikke konstateres nogen utætheder eller andre problemer med boring 1. Boringen renpumpes og der foretages driftsanalyse som viser at boringen er ren. Den igangsættes i februar 2019. 

 

2018-07-16 Ingen spor af de "tre nye pestider" i vandværkets råvand

Lynge Overdrev Vandværk har fået foretaget en ekstra boringskontrol for at sikre at råvandet ikke indeholder det ekstra nye pesticid DMS ("N,N-Dimethylsulfamid"). Der har været meget omtale i pressen om disse nye pesticider og især det sidste som er fundet også i flere bynære boringer rundt om i landet. Bestyrelsen kan beolige forbrugerne om at hverken dette nye eller de to andre nye pesticider "methyl-desphenyl chloridazon" og "1,2,4-Triazol" blev detecteret i vandprøven. De to sidstnævnte er også tidligere testet for, ligeledes uden spor.

2018-05-29 Generalforsamlingsreferat 2018

Referat.

2018-05-25 Persondataforordning

Her kan du læse om behandling af personlige oplysninger i forbindelse med ændringerne i persondataloven, som trådte i kraft 25. maj 2018: LOV GDPR. Lynge Overdrev Vandværk følger branchevejledningen fra Danske Vandværker. Persondataansvarlig er vores kasserer Anette Stæhr.

2018-04-08 Regnskab 2017.

Regnskab for 2017.

2018-03-20 Måleraflæsning.

Når vandværket med mellemrum aflæser vandmålere, sker det ved "drive-by". Det vil sige, at vi kører rundt i vores forsyningsområde og fjernaflæser de digitale vandmålere. For ikke at lave unødig mystik, vil bilen være forsynet med et specielt skilt, som vist på billedet.


2018-03-17 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 18. april 2018 kl. 19:30  i kantinen på Kratbjergskolen afdeling Ravnsholt.

2018-03-01 Brud på en rørledning på Brislingvej.

Bruddet udbedret efter ca. 30 min.

2018-03-01 Brud på en rørledning på Brislingvej.
 

Grundet et brud på en rørledning på Brislingvej, kan forbrugerne forvente, at der vil være lukket for vandet i en periode. Der arbejdes med at udbedre skaden.

2018-02-05 Skolebesøg

Kratbjergskolen har i dag besøgt Lynge Overdrev Vandværk for at se hvor vandet i hanen kommer fra og hvordan det renses på vandværket. Spørgelysten var stor og vandværkets formand forklarede processerne helt fra det urensede råvand fra boringerne, det fuldautomatiske styresystem som sikrer kontinuerlig produktion af rent drikkevand og sandfiltrene som især fjerner jern og mangan.

 

 

 

Bestyrelsesmedlem Erik Dreyer-Andersen hjalp formanden med rundvisningen og sørgede også for at dagen blev foreviget med gode fotos.

2017-12-07 Elektronisk måleraflæsning

Aflæsning af målere vil ske elektronisk nytårsaften d. 31/12 kl. 24.00. Forbrugerne skal ikke foretage sig noget, og det vil ske via krypteret radiosignal.

Vandværket anbefaler, at man stadig jævnligt selv kontrollerer sin måler, så vi kan minimere vandspild.

Tage Bagger VVS informerer om at installation af vandværkets vandmålere nu kun mangler hos nogle ganske få forbrugere. Ved de huststande, hvor der er gravet reetableres asfalt, græs mm, når vejret tillader dette.

2017-11-16 Indsigelse mod forvaltningens orientering til miljøudvalg vedr. beskyttelse af vores grundvand

D.d. har Lynge Overdrev Vandværk fremsendt indsigelse til Allerød Kommunes byrådspolitikere vedr. forvaltningens vurdering grundvandsbeskyttelse og strømningsforhold.

Download: Indsigelse af 16. nov. 2017

2017-11-10 Husk at frosten snart kommer - undgå frostskader

Læs her hvad du kan gøre for at undgå frostskader FrostInfo.

2017-10-12 Ingen pesticider i vores drikkevand

Lynge Overdrev Vandværk har modtaget resultat fra Dons Laboratorium som viser, at vores drikkevand ikke indeholder nogen spor af de tre pesticider: "Chloridazon", "Desphenyl-Chloridazon" og "methyl-desphenyl Chloridazon". Disse stoffer har været kraftigt debateret i medierne de seneste måneder, men der er ingen fare ved at drikke vores vand. 

2017-10-08 Påklage vedr. manglende VVM redegørelse ved den potentielle nye asfaltsfabrik

Lynge Overdrev Vandværk har d.d. indsendt påklage til Planklagenævnet for at bede om fuld konkret og uvildig VVM redegørelse i forbindelse med planerne for anlæg af en asfaltfabrik ved Farremosen. Vandforsyningens påklage kan downloades her: Påklage fra Lynge Overdrev Vandværk A.m.b.a. 

2017-10-05 Nye elektroniske målere installeres i den kommende tid

Lynge Overdrev Vandværk har valgt at udskifte alle vandmålere til elektroniske målere. Dette sker som led i vandværkets lovpligtige målerkontrolordning. Udgiften afholdes af Lynge Overdrev Vandværk. De nye målere er fra Kamstrup og hedder Multical21. Målerne vil blive fjernaflæst, så I ikke behøver at aflæse ved årskiftet. Vi anbefaler, at I stadig jævnligt kontrollerer vandforbruget på målerens digitale display. 

Måleren skal være let tilgængelig, sidder den f.eks. i et skab, bedes skabet være tømt. 

I vil modtage brev fra Bagger VVS som foretager målerudskiftningen. Såfremt dag / tid som Bagger VVS oplyser ikke passer, bedes I venligst ringe til Bagger VVS på tlf. 48 18 70 83 for at aftale et nyt tidspunkt.

2017-09-19 Berigtigelse i Allerød Nyt fra spildevandsselskabet Novafos

Lynge Overdrev Vandværk AMBA er ikke fusioneret med Novafos, så vi forsyner stadig vores forbrugere med rent og godt drikkevand. Har I spørgsmål til afløb og kloak skal I fortsat ringe til spildevandsselskabet, som altså nu hedder Novafos.

2017-08-24 Godkendt takstblad  

Takstbladet for 2017 er nu godkendt af Allerød Kommune. Taksterne for husstandene i forsyningsområdet er uændrede fra 2016, men anlægsbidraget vil som det fremgår være opdelt i flere dele efter krav fra Allerød Kommune. 

Takstblad 2017

2017-08-23 Besøg fra italienske universiteter  

To universitetsprofessorer fra Italien besøgte i dag Lynge Overdrev Vandværk AMBA med fokus på hvordan forbrugereje fungerer og se et dansk fuldautomatisk vandværk i funktion. De besøgende var Mr. Andrea Guerrini, Associate Professor fra University of Verona, Water Management & Technology Research Center Department of Management - samt Ms. Giulia Romano fra Pisa University. Begge var tydeligt interesserede i rundvisningen og stillede mange spørgsmål til bestyrelsen - både tekniske og organisatoriske.

 

 

2017-04-20 Generalforsamling torsdag d. 20. april kl. 19.30 på Ravnsholtskolen.  

 

Generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsen er herefter:
•  Kjel Bording Johansen (formand)
•  Anette Stæhr (kasserer)
•  Søren Hvilshøj (web-administrator)
•  Johnny Rossing 
•  Erik Dreyer-Andersen

Suppleant til bestyrelsen:
•   Henning Mortensen

2017-02-08 Skolebesøg på vandværket

8. klasserne fra Kratbjergskolen, Ravnsholt var på besøg på vandværket for at lære om vandets kredsløb. Formanden viste rundt og drøftede de mange aspekter i at kunne levere rent og godt drikkevand. Således drøftedes alt fra grundvand, boringer, rensning i filtrene og styring af anlægget til terror og hærværkssikring og hygiejne. 

 

2016-12-27 Kortvarig lukning af vandet i dag grundet brud på Stolelyngen

GrundetI brud ved Stolelyngen kan dele af forsyningsnettet opleve kortvarig lukning af vandet i dag. Vi arbejder på at gøre arbejdet så genefrit som muligt og forventer at vandforsyningen er oppe igen ca.kl. 12.

2016-07-05 Kortvarig lukning af vandet i dag ca. kl. 10

I forbindelse med tilslutningen af nødforbindelsen til Lillerød Andelsvandværk bliver vi nødt til at foretage en kortvarig lukning af vandet i dag kl. 10. Vi arbejder på at gøre arbejdet så genefrit som muligt og forventer at vandforsyningen er oppe igen mellem kl. 11-12.

2016-06-20 Nødforbindelse etableret til Lillerød Andelsvandværk.

Formand Kjel B. Johansen kan med glæde informere om at vi i samarbejde med Lillerød Andelsvandværk har fået etableret en nødforbindelse, således at vi gensidigt kan hjælpe hinandens vandværker i tilfælde at nedbrud på vandværkerne eller lignende akutte problemer. Nedenfor ses installationen af samlebrønden, der kan regulere nødforbindelsen.

2016-04-11 Generalforsamling afholdtes mandag d. 11. april kl. 19.30 på Ravnsholtskolen i kantinen. 

Generalforsamlingsreferat

Bestyrelsen er herefter:
•  Kjel Bording Johansen (formand)
•  Anette Stæhr (kasserer)
•  Dan Ingerslev (sekretær)
•  Søren Hvilshøj (web-administrator)
•  Johnny Rossing 

Suppleant til bestyrelsen:
•   Erik Dreyer-Andersen (suppleant)

2016-03-07 Download Regnskab2015

2015-10-07 Strømafbrydelse skaber igen uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet strømafbrydelse har der været uregelmæssigheder i vandforsyningen her til morgen. 

2015-10-05 Strømafbrydelse skabte uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet strømafbrydelse har der været uregelmæssigheder i vandforsyningen. 

2015-09-15 Brand i Ravnsholtskolen gav uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet voldsom brand på Ravnsholtskolen var der uregelmæssigheder i vandforsyningen.  

2015-04-20 Generalforsamling i Lynge Overdrev Vandværk
Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a. afholdt generalforsamling. 

Bestyrelsen er herefter:
•  Kjel Bording Johansen (formand)
•  Anette Stæhr (kasserer)
•  Dan Ingerslev (sekretær)
•  Søren Hvilshøj (web-administrator)
•  Johnny Rossing 

Suppleant til bestyrelsen:
•   Erik Dreyer-Andersen (suppleant)

2017-08-24 Godkendt takstblad  

Takstbladet for 2017 er nu godkendt af Allerød Kommune. Taksterne for husstandene i forsyningsområdet er uændrede fra 2016, men anlægsbidraget vil som det fremgår være opdelt i flere dele efter krav fra Allerød Kommune. 

2017-08-24 Godkendt takstblad  

Takstbladet for 2017 er nu godkendt af Allerød Kommune. Taksterne for husstandene i forsyningsområdet er uændrede fra 2016, men anlægsbidraget vil som det fremgår være opdelt i flere dele efter krav fra Allerød Kommune. 


v/ Formand

Kjel B Johansen

22 13 81 78

formand@lyngeoverdrevvand.dk

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-redaktøren Søren Hvilshøj s_hvilshoej@yahoo.com

 

ENGLISH

 


Vandforsyningen kører normalt