SIDSTE NYT FRA VANDVÆRKET

2021-09-23 Sådan undgår du legionella i vandet.
Der har på det seneste været dødsfald i forbindelse med legionellea i vandet. Tryk på linket for at blive klogere på, hvordan du undgår det.
Sådan undgår du legionella i vandet.

2021-08-23 Vandledning repareret.
Kl. 14:11. Den overgravede vandledning er nu repareret. Man vil i en kortere periode opleve, at vandet kan være farvet af okker. Det er ufarligt. Det anbefales at lade vandet løbe et stykke tid.

2021-08-23 Overgravet vandledning på Røglevej.
I forbindelse med kloakarbejdet på Røglevej, er der gravet en vandledning over. Man kan derfor opleve, at der i en periode mangler vand.

2021-05-18 Referat fra generalforsamling 2021.
Her kan du læse referatet fra årets generalforsamling.

Referat fra generalforsamling.

2021-04-22 Begæring om vand.
Har du behov for begæring om vandstikledning mm., skal du anvende  ansøgningsskemaet, som findes under fanen "Selvbetjening".

2021-04-11 Indkaldelse til generalforsamling.

Lynge Overdrev Vandværk A.m.b.a.

holder generalforsamling

den 28. april 2021 kl. 19:30.

På grund af covid-19 pandemien og usikkerhed om forsamlingsforbud, har vi besluttet at afholde generalforsamlingen virtuelt via Teams.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, og gøre din indflydelse gældende, skal du derfor tilmelde dig ved at sende en e-mail til sh@danskevv.dk.

Seneste tilmeldingsfrist er den 19. april 2021.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år fremlægges

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende er på valg:

- Kjel Johansen
- Søren Hvilshøj
- Johnny Rossing

Følgende suppleant er på valg:

- Henning Mortensen

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

 

Vejledning til online deltagelse

I god tid inden den 28. april vil du modtage et link til det virtuelle møde. Du kan deltage via din telefon, ipad/tablet eller computer. Det er ikke nødvendigt at installere Teams for at kunne deltage. Det er dog en god ide at teste linket før selve dagen, da det kan være nødvendigt at installere noget på din enhed.

Dirigenten vil under pkt. 1 forklare konceptet for digital mødedeltagelse, herunder virtuel håndsoprejsning, hvilket er tegn til, at man ønsker taletid.

Mikrofoner sættes på ”lydløs” medmindre, at man har taletid.

Det bemærkes, at skulle det vise sig nødvendigt med en afstemning på generalforsamlingen, vil dette ske ved virtuel håndsoprejsning. Bestyrelsen håber at dette er acceptabelt for alle, idet vi ikke har haft behov for hemmelig afstemning de seneste mange år. Skulle der blive ønsket afholdt en hemmelig afstemning vil en sådan blive planlagt og afholdt på en ekstraordinær generalforsamling, når der igen er åbnet op for muligheden for større forsamlinger.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Årsrapport 2020


2021-03-24 Reparation af vandrør på Søageren afsluttet.
23/3 blev Stophanen på Lyngevej / Søstjernevej udskiftet og 24/3 er røret på Søageren samlet med et nyt  rørstykke, det var her hele misæren startede for  godt 3 uger siden (se nedenfor).

2021-03-23 Lukket for vandet.
Kl. 12:30: I området ved krydset Lyngevej/Søstjernevej er der lukket for vandet. Der forventes åbnet igen ca. kl. 14:00.

2021-03-15 Lukning for vandet i perioder.
Onsdag d. 17/3 2021 graver og omkobler vi ventiler ved Søageren/Søstjernevej. 
Der vil være lukket for hele Brislingvej ca. i tidsrummet 10-15.

Torsdag d. 18/3 2021 graver og omkobler vi ventiler ved Søageren/Røglevej. 
Der vil være lukket for hele Skyttevej, Drejøvej og Gartnervænget.
Derudover Røglevej nr 64+68+31 (øst for Søageren) +Søtoften 3+4

ca. i tidsrummet 10-15.

2021-02-27 Brud på vandledning på Søageren.
Kl. 16:00. Skaden er udbedret. Der kan fortsat opleves brunligt vand. Helt ufarligt.

Kl. 14:55. Bruddet er næsten repareret. Der kan i de næste par timer opleves, at vandet har en brunlig farve. Det er helt ufarligt.
Kl. 12:15. Der er konstateret brud på en vandledning på midt på Søageren. Der er VVS mand på vej.

2021-01-13 Takstblade.
Godkendte takstblade fremgår under fanen "Information" - takster.

2020-11-20 Forhøjet værdier for to pesticider i boringskontrol i 2020.
Vandværkets fire boringer er  i 2020 blevet renoveret, og vandet er efterfølgende blevet analyseret.
I to af boringerne (1 og 2) er vandet analyseret uden anmærkninger.

I boring 4 er der målt en meget lille koncentration af N,N-Dimethylsulfamid (DMS), væsentligt mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand.

I boring 3 er der målt en lille koncentration af N,N-Dimethylsulfamid (DMS), mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand. Der er ligeledes målt en meget lille koncentration af 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), væsentligt mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand.

Boring 3 er indtil videre lukket og pumper ikke vand.

Resultatet af vandanalyserne kan som altid ses her på hjemmesiden under "Information" - "Vandkvalitet" - "Seneste vandanalyser". Link

2020-11-02 Besøg på vandværket.
Tradition tro havde vandværket besøg af to 8. klasser fra Kratbjergskolen afd. Ravnsholt. De unge mennesker fik en indgående orientering om hvorledes vandet kommer fra undergrunden til vandhanen. Der var stor spørgelyst fra de unge menneskers side.

2020-10-18 Referat af generalforsamling 2020.

Referat af generalforsamling 1. september 2020

2020-08-24 Forhøjet værdier for tre pesticider i boringskontrol i 2019.

Der er fundet forhøjet pesticid værdier i en kontrol måling fra Boring 3 i april 2019.

Boringen var ude af drift på kontroltidspunktet, og der er således ikke udpumpet vand til forbrugere fra denne boring.

Kontrolrapport er fejlagtigt ikke modtaget fra laboratoriet.

Boring er efterfølgende renoveret.

Boring pumpes ren og herefter udtages ny kontrol.

Afhængigt af resultat af kontrol besluttes forsat drift for Boring 3.

Der er ikke udpumpet vand fra denne boring i 2019 eller 2020.

 

2020-08-07 Indkaldelse til generalforsamling

Lynge Overdrev Vandværk holder generalforsamling tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.30 på Musikskolen Lille sal. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Indkaldelse vil ligeledes blive annonceret i Allerød Nyt.

2019-12-03 Vandværket renoveres.

Bestyrelsen har besluttet at foretage en renovering af vandværket. Det gælder både bygningen, som har fået repareret en del af taget, samt grunden hvor der er etableret et nyt hegn mod nærmeste naboer. Herudover vil der senere blive fældet nogle træer mm.

Drænet rundt om bygningen vil blive tjekket og repareret eller udskiftet.

2019-12-02 Besøg på vandværket.

Tradition tro havde vandværket besøg af to 8. klasser fra Kratbjergskolen afd. Ravnsholt. De unge mennesker fik en indgående orientering om hvorledes vandet kommer fra undergrunden til vandhanen. Der var stor spørgelyst fra de unge menneskers side.

2019-07-08 Mindre brud på Brombærvej

 

Årvågne forbrugere har meddelt os at der er et brud ved en stophane på Brombærvej, men der er vand i hanerne. Bruddet vil blive repareret tirsdag morgen/formiddag med mindre det udvikler sig i aftenens/nattens løb. I forbindelse med reparationen vil der forekomme kortvarigt stop for vandforsyningen i området nær Brombærvej.

2019-06-20

DMS

Lynge Overdrev Vandværk har tidligere modtaget laboratorieanalyser som indeholdt spor af DMS (N,N-dimethylsulfamid) under grænseværdi hos en forbruger. For at detektere, hvor spor af DMS kunne stamme fra, har vandværket fået udtaget vandprøver i 1) alle fire boringer, 2) ved afgang vandværk og 3) hos nærmeste nabo. Der er ikke konstateret DMS i nogen af disse vandanalyser. Prøven ved afgang vandværk repræsenterer et mix af rentvand over længere tid fra alle boringer, idet prøven er udtaget efter rentvandstanken.

2019-05-29 Annonce i Berlingske og Politiken.

Borgergruppen "en Grøn kommune går i Sort" har d.d. indrykket nedenstående annonce i Berlingske og Politiken.