Eftergivelse af vandafgift ved lækager

En forbruger kan søge om at få eftergivet den statslige vandafgift, hvis det er opstået vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål. Det er kun udelukkende private forbrugere, der kan søge om at blive fri for at betale vandafgiften. Der er som minimum en selvrisiko på 300 m3.

Der skal ansøges ved indsendelse af særligt ansøgningskema som hentes her: http://danskevv.dk/wp-content/uploads/2016/12/skabelon_oekonomi_ansoegning_eftergivelse_vandafgift 
Der er dog flere betingelser, der som minimum skal være opfyldt:  
1) Der skal være tale om en privat bolig 2) Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma 3) Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 foruden det anslåede årlige forbrug. 4) Forbrugeren må ikke være adviseret af vandværket om lækage på ejendommen i forbindelse med en tidligere måleraflæsning.

Vandværket tager herefter stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til Skat. 

Bemærk at vandværket ikke har noget med vandafledningsafgiften at gøre. Denne skal forbrugeren ansøge eftergivet hos spildevandsselskabet Novafos (www.novafos.dk).  

Byggeprojekter
Bestyrelsen anbefaler alle, at man før evt. byggeprojekter påbegyndes: 
• checker for skjulte rør både inde og ude. Vandværket har alene informationer om placeringen af vandværkets egne ledninger. Tilgængelige tegninger over ejendomme kan fås ved kontakt til Allerød kommunes byggesagsarkiv. Hvorvidt der er andre ledningsejere kan kontrolleres ved henvendelse til www.ler.dk
• kontrollerer at vandværkets stophane ved stikledningen og ejendommens egen stophane er intakte og fungerer (stoppe for vandtilførslen). Er der problemer med vandværkets stophane skal vandværket kontaktes. Vandværkets driftoperatør har tegninger over, hvor stophanen er registreret. Kontakt Tage Bagger VVS på 48 18 70 83. Evt. behov for lokalisering af stophane med spindelsøger kan foretages af Tage Bagger VVS, men omkosting til spindelsøgning skal husejer skal selv betale.   

Vandspild kan ofte undgås 

Vandspild hos forbrugerne er et problem, som næsten helt kan undgås ved at følge simple procedurer. 

1) Luk hovedstophanen, når huset forlades i længere tid!

Hovedstophanen findes som regel ude ved vejen. 

2) Aflæs vandmåleren jævnligt!

Bestyrelsen anbefaler, at aflæse vandmåleren med jævne mellemrum (eks. hver måned) for at kontrollere vandforbruget. 

Et ledningsbrud kan resultere i en klækkelig og ærgerlig vandregning og vandafledningsafgift - for slet ikke at tale om de omkostninger og skader en utæt vandledning kan medføre ....

Vandværket vil som hovedregel foretage elektronisk aflæsning hver tredje måned og har måleren registreret en lækage vil vi bestæbe os på at meddele dette til forbrugeren. Det er dog stadig forbrugerens ansvar selv at kontrollere vandforbruget, og vandværket kan ikke gøres ansvarlig for at meddele evt. lækager til forbrugerne. 

Trådløs aflæsning af vandmåler

Vandværkets nuværende vandmålerløsning kan desværre ikke tilbyde trådløs aflæsning af Kamstrup vandmåleren og vandmåleren kan ikke omprogrammeres. For at leve op til GDPR ved flytning har bestyrelsen besluttet at udlevering af KEM key og password kun kan ske mod at husejer betaler for udskiftning af en ny vandmåler (nuværende ca. pris inkl. opsætning, svarende til 2.500 kr. i 2023) samt lover at melde flytning senest 1 måned før reel overdragelse af hus. Vandmåler skiftes herefter ved overdragelse af hus inden ny ejer overtager ejendommen. Henvendelse til kassereren.   

Samlet pris for vand
Samlet pris for vand er vandtakst plus vandafledningsafgift til Novafos. Begge afregnes efter målt vandforbrug. 

Spareråd
Bestyrelsen vil gerne opfordre til at spare på vandet. Det er ikke så svært at få indarbejdet nogle gode vandvaner, hvilket både hjælper på miljøet og privatøkonomien. 

Vandværket ser ingen fordel i, at du betaler for et for stort forbrug!!!

Hver forbruger har et vandforbrug på ca. 120 liter vand pr person hver eneste dag. Statistisk er det under 10 % som bruges på drikke og madlavning; resten går til bad og personlig hygiejne, toiletskyl, rengøring, opvask, tøjvask og det løse – blomstervanding, akvarieopfyldning og den slags. Ved hver eneste af disse basale og nødvendige funktioner går der enorme mængder til spilde. 

Drikkevand i køleskabet - spar ca. 90 % på drikkevandet

- sikkert det relativt største spild i din privatøkonomi!!


Der løber i gennemsnit 16 liter vand i minuttet fra en åben hane. Det vil sige, at når du åbner hanen og lader den løbe, for at vandet skal blive ordentligt koldt, kan der nemt løbe 10 liter ud for at give dig et enkelt glas på 0,2 liter at drikke. Det er et spild på over 98 % pr glas!!! Tænk hvis du accepterede lignende spild andre steder i din privatøkonomi! Fyld i stedet en flaske med prop og sæt den i køleskabet. Lær børnene at drikke postevand fra flasken - det er i øvrigt også sundere end de fleste alternativer :-)

Karbad kontra bruser - spar ca. 50 %
Til et karbad kan der nemt gå 100-200 liter vand. Ved at tage brusebad i stedet for et karbad kan du typisk spare over 100 liter vand – og hvis du får installeret en sparebruser, kan du få dit forbrug yderligere ned. En almindelig bruser bruger typisk mellem 10 og 20 liter i minuttet, hvor en sparebruser bruger mellem 6 og 12 liter i minuttet. Og hvis du også lukker for hanen, mens du sæber dig ind, er det virkelig en besparelse, der kan mærkes. 

Og så er der den irriterende dryppende vandhane!!! 

- ca 1.100 kr direkte i vasken og kun kalkaflejringer ud af det 


En dryppende vandhane kan give dig en ekstra regning på årsbasis for op til 30.000 liter! Med den samlede pris pr m3 vand (vandværk + miljøafgift + vandafledningsafgift) bliver det ca. 1.100 kr/år!!! Og så er det endda rigtigt skidt for miljøet!

Det kan altså svare sig at stoppe alle former for utætheder, fx ved haner og pakninger. Desuden kan gamle utætte rør, der er revnet ved en frostsprængning, med stor fordel udskiftes. 

Vandbesparende maskiner og installationer
Nu om dage fås der vandbesparende modeller inden for både brusehoveder, toiletter, opvaskemaskiner og vaskemaskiner. Ved at få installeret en af dem, kan du ofte halvere dit vandforbrug uden at gøre noget særligt for det. 

Husk altid at undersøge både elforbruget og vandforbruget, når du anskaffer ny vaskemaskine og opvaskemaskine.

Havevanding
For havefolket er der også mange måder at bruge vandet på den mest hensigtsmæssige måde. En tønde til at opsamle regnvand er både praktisk og kan endda være dekorativ, og ved at bruge en vandkande i stedet for haveslange kan du vande meget mere præcist på de planter, der faktisk har brug for vand. Planterne har også bedre af regnvand end af kalkholdigt grundvand. For hver tønde vand på 200 liter du bruger sparer du ca. 7 kr. Kan du nå at tømme den bare 14 gange på en sommer er der sparet over 100 kr/år! Med en forholdsvis lille personlig indsats kan du altså spare store mængder vand - til glæde for miljøet, din pengepung, dine efterkommere og dine planter :-) 

RUST eller OKKER på tøj efter vandafbrydelse fjernes således : 50 gr. citronsyre blandes med 5 liter vand så varmt som tøjet tillader. Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn, efter behov. Gnides og skylles 3 – 4 gange, evt. sidste gang i vaskemaskinen. Vaskes derefter normalt. Forbrugerstyrelsen – Rådgivning

 

 

v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH