Vejledende information om vandanalyser 


Aggressiv kuldioxid, CO2
Aluminium, Al
Ammonium, NH4+
An-ion, total
Aromater
Arsen
Barium
Bicarbonat, HCO3
Bor
Calcium, Ca++
Chlor, Cl
Chlorid, Cl -
Clostridium perfingens, herunder sporer:
Coliforme bakterier
Enterokokker:
Escherichia coli ( E.coli)
Farve
Fluorid, F
Hårdhed, total
Hydrogencarbonat (Bicarbonat), HCO3
Ilt, O2
Inddampningsrest
Jern, Fe
Kalium, K+
Kat-ion, total 
Kimtal ved 22°C
Kimtal ved 37°C
Ledningsevne 
Lugt
Magnesium, Mg++
Mangan, Mn
Methan, CH4
Natrium, Na+
Nikkel, Ni
Nitrat, NO3 
Nitrit, NO2
NVOC (Ikke-flygtigt organisk kulstof)
Organiske klorforbindelser
Permanganattal
Pesticider
pH 
Phosphor, P
Smag
Sulfat, SO4++
Svovlbrinte, H2S
Temperatur 
Termolerante (fækale) coliforme bakterier
Udseende
Uklarhed (Turbiditet)


Kravene til drikkevand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober 2001 og indeholder mindste og Drikkevandskraver for en række stoffer og bakterier.

Disse værdier skal overholdes. Dog er der for enkelte stoffer åbnet mulighed for dispensation, hvis de høje værdier er geologisk begrundet, og stofferne ikke er sundhedsskadelige

Ifølge bekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsens ansvar, at borgerne forsynes med godt drikkevand.


Temperatur
Er vandets temperatur i ledningsnettet.
Grundvand fra boringer i Danmark har normalt en temperatur på 8-9°C.
Det bør tilstræbes, at vandets temperatur er højst 12°C ved taphanen, så det holder sig friskt i (isolerede) rør og f.eks. ikke tager varme fra et fyrrum eller nærliggende rør med varmt brugsvand eller opvarmningsvand.

Højst tilladte værdi: 12 °C

 

TOP

pH
pH er et mål for vandets surhedsgrad. Ved pH = 7 er vandet neutralt, ved lavere pH er vandet surt, ved højere pH er vandet alkalisk.

Minimumsværdi: 7,0
Højst tilladelig værdi: 8,5

TOP

Ledningsevne
Ledningsevnen er et mål for vandets evne til at lede en elektrisk strøm. Opløste stoffer (salte) er i stor udstrækning ioniserede d.v.s. enten positivt eller negativt ladede ioner. Disse kan lede en elektrisk strøm. Jo flere opløste salte, jo flere ioner og derved højere ledningsevne. Ledningsevne er således et udtryk for mængden af opløste salte, målt i milli Siemens pr. Meter

Minimum 30 mS/m

TOP

Udseende, Lugt og Smag
Drikkevand skal være klart, fri for bundfald, og det må ikke have afvigende udseende, lugt eller smag – bortset fra lugt og smag af klor, som visse steder bruges som desinfektionsmiddel. Lugt og smag vurderes organoleptisk af rutinerede medarbejdere i laboratoriet, mindst 2 bedømmelser ved afvigende resultater.

TOP


Mikrobiologiske analyser:


Kimtal ved 22°C
Ved kimtallet forstås det totale antal bakterier, der er fundet ved dyrkning ved 22oC. Sådanne bakterier er almindeligt forekommende i jord og overfladevand og er normalt ikke sygdomsfremkaldende.

Et højt kimtal skyldes som oftest forurening med overfladevand/spildevand eller bakterievækst i drikkevands-systemet (beholdere, filtre, ledningsnet).

Drikkevandskrav:
Ved afgang fra vandværk 50 pr. ml
Kloret vand, afgang vandværk: 10 pr. ml
Ved indgang til ejendom 200 pr. ml

TOP

Kimtal ved 37°C
Dette kimtal er et mål for ”fremmede” bakterier i vand som ofte kan være sygdomsfremkaldende bakterier, hvorfor dette kimtal skal være lavt. Som oftest er det dog udtryk for, at der er sket opformering i ledningsnettet, hvis vandet er varmt, f.eks. i større bygningskomplekser.

Drikkevandskrav:
Ved afgang fra vandværk 5 pr. ml
Ved indgang til ejendom 20 pr. ml

TOP

Coliforme bakterier
Disse bakterier forekommer i overflade-vand, på planter, i de allerøverste jordlag, samt i tarmkanalen hos mennesker, fugle og alle dyr. Coliforme bakterier i drikkevand tyder på forurening fra et eller flere af disse steder.

Drikkevandskrav: 
Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand

TOP

Escherichia coli ( E.coli)
(Termotolerante coliforme bakterier /fækale coli)
Disse bakterier findes i stort antal i afføring fra mennesker, fugle og varmblodede dyr. I drikkevand tyder de på forurening fra brøndens nærmeste omgivelser eller fra kloak, septiktank, mødding, gylletank eller lignende. Nogle af disse bakterier kan fremkalde sygdom. Der er således risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende tarmbakterier og virus. Vandet bør/skal derfor koges i 2 minutter.

Drikkevandskrav: 
Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand

TOP

Enterokokker:
Disse bakterier er naturlige medlemmer af tarmfloraen, men kan i modsætning til E.coli ydermere overleve og formere sig udenfor tarmkanalen, når der er passende temperatur og næring. De er mere robuste og kan derfor bruges til påvisning af en forurening, som ligger længere tilbage. 

Det er ikke forventet, at disse bakterier vil kunne forekomme i danske vandforsyninger, der primært er baseret på indvinding af grundvand. Derfor skal der kun rutinemæssigt foretages analyse for enterokokker frem til udgangen af 2003.

Drikkevandskrav: 
Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand

TOP

Clostridium perfingens, herunder sporer:
Denne bakterie er en konstant del af den normale tarmflora og kan danne sporer. Den kan derfor være tegn på en meget gammel forurening.

Clostridium perfingens en indikation på indtrængning af overfladevand. Undersøgelsen foretages derfor kun, hvis vandforsyningen anvender overfladevand, eller der sker tilledning af overfladevand, f.eks. hvis der er konstateret utætheder i boringerne, eller der tidligere er konstateret problemer med E.coli.

Drikkevandskrav: 
Ikke målelig (i.m.) i 50 ml vand

TOP

Kemiske analyser
Godt drikkevand skal være klart, farveløst og uden afsmag.

Uklarhed (Turbiditet)
Uklarhed måles ved sammenligning med en standardrække med stigende turbiditet frembragt ved tilsætning af stigende mængde Formazin. Man måler opløsningernes og vandprøvernes lysdæmpende virkning. Enheden er FTU = Formazin Turbidity Units.

Drikkevandskrav:
Ved afgang fra vandværk 0,3 FTU
Ledningsnet: 1,0 FTU

TOP

Farve
Farven måles ved sammenligning med en standardrække, som indeholder stigende mængder af en brun platinforbindelse. Enheden for farvetal er mg platin/l.

Drikkevandskrav:
Ved afgang fra vandværk 5 mg/l Pt
Ledningsnet: 15 mg/l Pt

Hvis farven er forårsaget af vandets humusindhold, kan der tillades op til 10 i farvetal afgang fra vandværk

TOP

Inddampningsrest
Inddampningsresten er et samlet mål for opløste stoffer i vandet. Et passende indhold af opløste stoffer forbedrer vandets smag - destilleret og demineraliseret vand smager flovt - men overskrides højst tilladte værdi på 1500 mg/l, kaldes vandet mineralvand, og det er i reglen ikke anvendeligt som drikkevand.

TOP

NVOC (Ikke-flygtigt organisk kulstof/non volatile organic carbon)
NVOC er et samlet mål for indhold af organisk stof (kulstof). Permanganattal og NVOC er to forskellige udtryk for samme ting, blot er NVOC-analysen mere specifik. NVOC har afløst analysen for permanganattal.

Drikkevandskravet til NVOC har ikke en direkte sundhedsmæssig betydning, men er fastsat for at fastholde et krav til drikkevandets indhold af organisk stof af hensyn dels til vandets æstetiske kvalitet og dels indflydelsen på vandets mikrobielle kvalitet. Ofte ses en sammenhæng mellem forhøjet NVOC og andre stoffer såsom jern. Højt indhold af NVOC kan også være et tegn på forurening, men det skyldes som oftest tilstedeværelse af naturlige humusstoffer. Tilstedeværelsen af humusstoffer kan risikere at give vandet en klar, gul til brun farve og dårlig smag.  For yderligere information omkring NVOC kan henvises til Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 18, 2005 ”NVOC krav til drikkevand” (PDF-format), hvor drikkevandskravet til NVOC beskrives yderligere.

Drikkevandskrav:
Ved afgang fra vandværk 4 mg/l

TOP

Calcium, Ca++
Calcium er sammen med magnesium et mål for vandets hårdhed. Calcium er ikke skadeligt for helbredet – snarer tværtimod – så der er ikke særlige krav til calciumindholdet. 

Vejledende værdi: 200 mg/l

TOP

Magnesium, Mg++
Magnesium indgår som hårdhedsdanner sammen med calcium. Højt indhold af magnesium kan give vandet en bitter smag. Magnesium kan sammen med et højt indhold af sulfat (se næste side) have en afførende effekt.

Drikkevandskrav: 50 mg/l

TOP

Hårdhed, total
Ved vandets totale hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i tyske hårdhedsgrader, odH.

Vandet kan karakteriseres efter følgende skala:
Total hårdhedsgrad Betegnelse
0o – 4o meget blødt
4o – 8o blødt
8o – 12o middelhårdt
12o – 18o temmelig hårdt (Lynge Overdrev Vandværk = 13o - 15o)
18o – 30o hårdt
over 30o meget hårdt

Der er ikke stillet krav til vandets hårdhed, men vejledende bør vandets hårdhed ligge mellem 5 og 30 odH. Jo højere hårdheden er, jo mere sæbe skal man bruge ved vask, og jo flere udfældninger ses i ledningsnet, på varmelegemer og i husholdningsmaskiner.

Ved hårdhed over 30o dH har man skønnet at disse ulemper er så store, at sådant drikkevand bør undgås.

TOP

Natrium, Na+
Undersøgelser har vist, at høj indtagelse af natrium har en skadelig indvirkning på blodtrykket. Særligt udsat er spædbørn, der får modermælkserstatning. Hvis drikkevandet indeholder mere end 50 mg Na/l bør det anbefales at anvende mælkepulver med lavt natriumindhold.

Drikkevandskrav: 175 mg/l

TOP

Kalium, K+
Højt kaliumindhold kan være tegn på forurening med spildevand. Der er i øvrigt ingen sundhedsmæssige eller smagsmæssige ulemper ved højt indhold af kalium i drikkevand.
Drikkevandskrav: 10 mg/l

TOP


Ammonium, NH4+
Ammoniumindholdet i råvand fra boringer er ofte relativt højt. Restindholdet i rentvandet er til dels et mål for vandbehandlingens effektivitet.

Indhold over den Drikkevandskrav kan virke fremmende på væksten af uønskede bakterier i ledningsnettet, og over 2 mg NH4/l kan give korrosion af kobberrør med opløsning af tungmetaller

Drikkevandskrav: 0,05 mg/l

TOP

Jern, Fe
Jern skal fjernes i vandbehandlingen på vandværket. Ulemperne ved for højt jernindhold er: Udfældninger i ledningsnettet incl. vandhaner, misfarvet tøj ved vask, brune aflejringer på armaturer og kummer, metallisk smag og uklart, gult vand. I visse typer grundvand er jernet bundet, så det vanskeligt kan fjernes på vandværket.

Drikkevandskrav:
Ved afgang fra vandværk 0.10 mg/l
Ledningsnet: 0.20 mg/l

TOP

Mangan, Mn
Mangan forekommer ofte sammen med jern og bør ligesom jern fjernes i vandbehandlingen.

Mangan i ledningsnettet viser sig som sorte, fedtede udfældninger. Ulemperne er større end for jern, følgelig er kravene skrappere.

Drikkevandskrav:
Ved afgang fra vandværk 0.02 mg/l
Ledningsnet: 0.05 mg/l

TOP

Hydrogencarbonat (Bicarbonat), HCO3
Bicarbonatindholdet har betydning for vandets forbigående hårdhed d.v.s. den del af den totale hårdhed, som kan fjernes ved kogning – udfældes som kedelsten.

Drikkevandskrav: >100 mg/l

TOP

Chlorid, Cl -
Højt kloridindhold følges næsten altid af højt natriumindhold. Det er natrium, der er til skade for sundheden (for højt blodtryk), mens højt kloridindhold kan give korrosion. Forhøjet kloridindhold kan skyldes infiltration af havvand (infiltrationsvand), gamle marine aflejringer (residualvand) eller tilgang af vand, der har opløst klorider fra saltlejre i jorden (mineralvand).

På grund af mange kystnære boringer i Danmark er det vigtigt at overvåge kloridkoncentrationen for i tide at opdage begyndende infiltration af havvand.

Drikkevandskrav: 250 mg/l

TOP

Sulfat, SO4++
Højt indhold af sulfat kan smage bittert. Højt sulfatindhold samtidig med højt magnesiumindhold kan virke som afføringsmiddel. En pludselig stigning i sulfatindholdet kan skyldes en for kraftig pumpning på en boring med deraf følgende sænkning af grundvandsspejlet. Sulfat kan under iltfri forhold (i varmtvandssystemer med lav temperatur) omsættes af bakterier til den ildelugtende luftart svovlbrinte.

Drikkevandskrav: 250 mg/l

TOP

Nitrat, NO3 og Nitrit, NO2
Nitrat findes normalt ikke i dybe boringer under lerdække. Mange års brug af kunstgødning har betydet, at man nu finder nitrat i stor dybde under sandede jorder.

Stort indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt. Særligt udsat er spædbørn, der får modermælkserstatning. Nitrat omsættes i fordøjelseskanalen til nitrit. Nitrit kan – især hos spædbørn – binde ilten i blodet og derved give blåfarvning af hænder og læber. Processen kan være dødelig. Endvidere kan nitrit i mavetarmkanalen danne Nitros-aminer, som menes at være kræftfremkaldende.

Nitritindhold i rentvand på 5 – 10 mg/l skyldes ofte omsætningen af ammonium via nitrit til nitrat. 1 mg ammonium bliver til 3,4 mg nitrat.

Drikkevandskrav: 
Nitrat: 50 mg/l
Nitrit, ved afgang fra vandværk: 0.01 mg/l
Nitrit, ledningsnet: 0.10 mg/l

TOP


Phosphor, P
Tilstedeværelsen af phosphor kan skyldes forurening af boringen med overfladevand, men kan også skyldes geologien det pågældende sted.

Jern danner tungtopløselige forbindelse med phosphat som fjernes ved filtrering på vandværket.

Drikkevandskrav: 0.15 mg/l

TOP

Fluorid, F
Fluorid i grundvand skyldes, at det nedsivende vand opløser fluorid fra de geologiske formationer.

Fluorid indbygges i skelet og tænder. Fluorid har en gunstig virkning på tandemaljen og forebygger ”huller i tænderne” (caries). Indhold over 2 mg/l kan dog svække tandemaljen (fluorose).

Drikkevandskrav: 1.5 mg/l

TOP

Kat-ion, total og An-ion, total
Som en del af vores interne kvalitetskontrol beregnes summen af positive ioner (kat-ioner) og negative ioner (an-ioner). Da vand er elektrisk neutralt, skal disse to summer være lige store.

TOP


Aggressiv kuldioxid, CO2
Grundvand fra boringer i kalkfattig jord kan indeholde et ”overskud” af kuldioxid. Dette ”overskud” er kalkopløsende og vil være årsag til korrosion i ledingsnettet: den beskyttende kalkbelægning på indersiden af vandrørerne vil gå i opløsning.
Derfor skal grundvand med aggressiv kuldioxid gennemgå en passende vandbehandling på vandværket, således at den aggressive kuldioxid fjernes.

Drikkevandskrav: 2 mg/l

TOP

Ilt, O2
Råvand er normalt iltfrit. På vandværket iltes vandet, hvorved jern og mangan omdannes til tungtopløselige forbindelser, som filtreres fra. Iltningen skal være så effektiv, at vandet ved indgang til forbrugers ejendom indeholder mindst 5 mg ilt/l. Iltindholdet giver vandet en frisk smag og hindrer vækst af uønskede bakterier i ledningsnettet.

Lavt indhold af ilt kan skyldes ofte dårlig iltning (tilstoppet iltningsbakke eller kompressor, kompressor ude af drift) og/eller at den tilsatte ilt er brugt til iltning af Jern, Mangan, Ammonium, Nitrit, Organisk stof m.v.

Minimumsværdi, indg.ejendom: 5 mg/l

TOP

Svovlbrinte, H2S
Svovlbrinte er en ildelugtende luftart (lugter som rådne æg), som findes i visse grundvandsmagasiner (over gammel havbund eller i nærheden af moser). Svovlbringe fjernes ved afblæsning – kraftig luftning af vandet på vandværket.

Drikkevandskrav: 0.05 mg/l

TOP

Methan, CH4
Methan er en farveløs, lugtfri luftart. Methan forekommer ofte sammen med svovlbrinte og fjernes på tilsvarende måde.

Rester af methan i rentvandet kan være årsag til alvorlige ulemper på ledningsnettet og hos forbrugerne. Methan virker som næring for såkaldte methanbakterier. Bakterierne er ikke sygdomsfremkaldende, men de danner geleagtige klumper, som kan stoppe vandhaner og filtre, samt give høje kimtal v/ 22°C.

Drikkevandskrav: 0.01 mg/l

TOP

Chlor, Cl
Meget store vandværker klorer alt drikkevand for at holde det mikrobiologisk stabilt, især hvis der iblandes renset overfladevand.

Der skal anvendes mindst muligt Chlor under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske krav.

TOP

Organiske mikroforureninger

Den obligatoriske kontrol består af de hyppigst forekommende forureninger med organiske mikroforureninger, som er fundet i Danmark. Der måles for pesticider og relevante nedbrydningsprodukter. Derudover måles for aromater og organiske klorforbindelser.

Pesticider
Forekomsten af pesticider i drikkevandet skyldes anvendelsen af sprøjtemidler.
Drikkevandskrav:
Pr. enkeltstof: 0.1 µg/l
Sum af stoffer: 0.5 µg/l

TOP

Aromater
Findes typisk hvis der er bezin- og/eller olieforureninger eller anden industriel aktivitet, der har forurenet drikkevandet.
Drikkevandskrav:
Generelt 1 µg/l
Naftalen: 2 µg/l

TOP

Organiske klorforbindelser
Optræder i forbindelse med forurening fra industriel aktivitet som f.eks. renserivirksomhed.
Drikkevandskrav:
Pr. enkeltstof: 1 µg/l
Sum af stoffer: 3 µg/l

TOP


Uorganiske sporstoffer

For vandværker, som indvinder mindre end 350.000m3 pr. år, kontrolleres typisk for Arsen, Bor og Nikkel. Dette skyldes, at disse stoffer generelt findes i grundvandet, og nogle steder i koncentrationer tæt på kvalitetskravet

Højest tilladelige værdi:

Stof Indgang til ejendom Ved forbrugers taphane
Arsen 5 µg/l  10 µg/l 
Barium 700 µg/l 700 µg/l
Bor 1000 µg/l  1000 µg/l 
Nikkel 20 µg/l  20 µg/l
Aluminium 100 µg/l 200 µg/l
     

Arsen, Barium og Bor
Indgår i boringskontrol-programmet sammen med Nikkel og i kontrollen med uorganiske sportsoffer på ledningsnettet.
Dette skyldes at disse stoffer generelt findes i grundvandet, og nogle steder i koncentrationer tæt på kvalitetskravet.

TOP

Nikkel, Ni
Nikkel er et grundmetal. Nikkelforbindelser er generelt letopløselige og kan derfor opløses fra jordlagene og transporteres med vandet gennem jorden til grundvandet. På grund af et stadigt stigende antal personer med nikkelallergi, er det relevant at kortlægge nikkelforekomsten i drikkevand.

TOP

Aluminium, Al
Tilstedeværelsen af aluminium skyldes enten surt grundvand, som har opløst aluminium fra jordlagene, eller rester af aluminiumsforbindelser, som tilsættes under vandbehandlingen.

Aluminium har givet problemer hos diaslysepatienter (neurologiske symptomer, ledsmerter og tidlig senilitet). Ellers regnes aluminium ikke for sundhedsskadeligt

TOP

Permanganattal
Kaliumpermanganattallet er udtryk for vandets indhold af ilteligt organisk stof. Højt permanganattal kan indikere, at vandet er forurenet.
Højst tilladte værdi: 12 mg/l
Vejledende værdi: 6 mg/l
Højere værdi kan fastsættes med særlig godkendelse.

TOP

Bicarbonat, HCO3

Indholdet af bicarbonat har betydning for vandets forbigående hårdhed og udfældes ved kogning sammen med calcium og magnesium.

Vejledende værdi: Over 100 mg/l

TOP

Termolerante (fækale) coliforme bakterier

Forstavelsen fækal - hentyder til, at bakterien tilhører den gruppe af de coliforme bakterier, der lever i varmblodede dyr og menneskers tarmkanal (fæces). Også denne bakterie er indikatorbakterie for forurening, mere specifikt med tilløb fra kloak, septictank, mødding, gylletanke og lignende.

Højst tilladte værdi: ikke målelig pr. 100 ml

TOP

 

 


v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH