Måleraflæsning
Hvert år i slutningen af december måned udsendes et aflæsningskort. Ethvert medlem er forpligtet til at aflæse vandmåleren ved udgangen af december måned og indberette aflæsningen til vandværket senest den 6. januar. Indberetningen til vandværket kan ske på LOV’s hjemmeside, pr telefon eller brev; de nødvendige oplysninger vil fremgår af aflæsningskortet.

Er aflæsningen ikke vandværket i hænde indenfor den anførte tidsfrist, vil vandværket fremsende en rykker samt pålægge medlemmet et rykkergebyr.  Hvis aflæsningen ikke modtages efter endnu en rykker samt rykkergebyr, foranlediger vandværket, at vandmåleren bliver aflæst af en VVS-installatør. Samtidigt pålægges medlemmet et ”Gebyr for aflæsning af vandmåler” med en betalingsfrist på 8 dage. Hindres aflæsningen aftales et nyt besøg og endnu et ”Gebyr for aflæsning af vandmåler” med en betalingsfrist på 8 dage pålægges. Overholdes betalingsfristerne ikke, kan vandværket udsende lukkevarsel.

Afregning
Ultimo april udsendes årsopgørelser via PBS til betaling den 9. maj eller førstkommende bankdag.

15. maj registreres indbetalinger og 1. restanceliste udarbejdes, hvorpå 1. rykker udsendes via PBS med betalingsfrist på 8 dage. Desuden pålægges et rykkergebyr.

1. juni registreres indbetalinger og 2. restanceliste udarbejdes, hvorefter 2. rykker udsendes med lukkevarsel via PBS og en betalingsfrist på 8 dage. Endnu et rykkergebyr pålægges.

15. juni registreres indbetalinger og endelig restanceliste udarbejdes. Denne liste fremsendes til en af vandværket bemyndiget VVS-installatør, der kontakter den enkelte restant for at aftale tid for lukning eller aftale om fremvisning af kvittering for indbetaling til LOV’s bankkonto. VVS-installatøren kan opkræve et administrationsgebyr.

Gebyrer
Gebyrernes størrelse fremgår af gældende takstblad.  ”Gebyr for aflæsning af vandmåler” har en betalingsfrist på 8 dage, mens de øvrige gebyrer pålignes aftagerens opgørelse det efterfølgende år.

v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH