Lynge Overdrev Vandværk amba forsyner ca. 1.050 husstande med rent drikkevand.

Henvendelser til Lynge Overdrev Vandværk sker til bestyrelsen. Værket er fuldautomatisk og har installeret alarmer, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Selve driften af vandværket er outsourcet til en ekstern driftsoperatør Bagger VVS og hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer og vandværket udpumper ca. 115.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. Vandforbruget har været støt faldende trods flere forbrugere, men værket appellerer fortsat til at minimere vandforbruget af hensyn til miljøet og for at leve op til Allerød Kommunes mål om vandreduktioner. Forbrugerne i Lynge Overdrev Vandværk bruger ca. 150 l/dag pr borger. For at reducere energiforbrug og minimere forurening af drikkevandet har Lynge Overdrev Vandværk har gennem en lang årrække arbejdet på at nedbringe vandspild. De senere år er har vandspild registreret af vandværket været under 1 % og enkelte år under 1‰, hvilket er langt under kommunens mål for ledningstab.

Vandværket arbejder konstant med at energioptimere driften og gøre den mere miljøvenlig. Således er udpumpningspumper skiftet til nyeste energioptimeret teknologi. Endvidere har vandværket valgt at overgå til modtager af 100% miljøvenlig energi fra Natur Energi. Vi bemærker, at sker der strømsvigt fra nettet vil vandforsyningen også stoppe. Efter strømsvigt kan der forekomme forsinkelse før vandværket igen er operationelt, men det bestræbes altid at genetablere trykket hurtigst muligt.

Vandværket arbejder løbende på at beskytte grundvandsressourcen og er eksempelvis i tæt og konstruktiv dialog med Allerød Kommune ved lokalplanforslag og andre tiltag som på den ene eller anden måde vurderes at kunne påvirke vandkvaliteten i vandværkets grundvandsdannende opland.

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

 

Persondataforordningen

Her kan du læse om behandling af personlige oplysninger i forbindelse med ændringerne i persondataloven, som trådte i kraft 25. maj 2018: LOV GDPR

Allerød kommunes målsætning om vandforbrug i forbindelse med projekt ”Green Cities”:
• Vi beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande.
• Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå:
- Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter/døgn i 2015.
- En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 i forhold til 2010.
- Et ledningstab fra vandværkerne på maksimalt 5 % i 2020.

 

 

v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH